Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Spis treści
POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 2
ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI 2
WSPÓŁADMINISTRATORZY 2
KONTAKT Z WSPÓŁADMINISTRATORAMI 3
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 3
CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE 3
ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 5
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 6
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 6
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH 6
POZOSTAŁE INFORMACJE ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI 8
GROMADZENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH STRON INTERNETOWYCH 8
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 9

POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy.

Współadministratorzy – wszystkie podmioty będące stronami Umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi. Stronami wyżej wymienionej umowy są:
1. JMP Flowers Grupa Producentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stężycy, ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca, o numerze KRS 0000483988, NIP 5060112254, REGON 061617888;
2. JMP Flowers Ptaszek Spółka Jawna z siedzibą w Stężycy, ul. Zielona 46, 08-540 Stężyca, o numerze KRS 0000656176, NIP 5060114425, REGON 36619804000000;
3. JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Maria i Jarosław Ptaszek Spółka Jawna z siedzibą w Stężycy, ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca, o numerze KRS 0000593875, NIP 5060113673, REGON 36330227000000;
4. JMP Flowers Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 51, 20-076 Lublin, o numerze KRS 0000634984, NIP 7123318223, REGON 365286019.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jednym z ważnych aspektów działalności Współadministratorów jest ochrona danych osobowych. Każdy z Współadministratorów dokłada wszelkich starań, aby osoby, których dane osobowe są przetwarzane, były należycie informowane o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO. Z tego względu, w niniejszym dokumencie, Współadministratorzy pragną poinformować osoby, których dane osobowe przetwarzają, o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł. Współadministratorzy realizują swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, zgodnie z tymi przepisami. Niniejsza polityka ma w szczególności zastosowanie do danych osobowych kandydatów do pracy, członków organów, współpracowników, kontrahentów, pośredników, jak również osób zatrudnionych i współpracujących z tymi podmiotami oraz osób odwiedzających strony internetowe Współadministratorów i gość obiektów należących do Współadministratorów.

WSPÓŁADMINISTRATORZY

W związku z tym, że wyżej wymienione spółki działają na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 RODO, zostało zawarte stosowne porozumienie. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronach internetowych Współadministratorów.

Współadministratorzy dokładają należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i do każdej ze spółek można się zwrócić z pytaniami dotyczącymi przetwarzania. W szczególności uzgodniono, że każdy z Współadministratorów:

1. jest odpowiedzialna za wykonanie obowiązku informacyjnego,
2. jest odpowiedzialna za prawidłowość zebranych danych osobowych,
3. dba o zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego przed dostępem osób nieuprawnionych oraz organizację wewnętrzną zapewniającą najlepszą ochronę zgromadzonych danych osobowych,
4. będzie odpowiadać za wykonywanie praw przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

KONTAKT Z WSPÓŁADMINISTRATORAMI

Współadministratorzy wspólnie powołali punkt kontaktowy dla osób, o którym mowa art. 26 ust. 1 RODO dla osób, których dane są przetwarzane przez wszystkich Współadministratorów. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt: Emil Markowicz ado@jmpflowers.pl

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Współadministratorzy stosują rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
Współadministratorzy zapewniają, że ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące, dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają oni dane osobowe.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE

W związku z tym, że Współadministratorzy zbierają dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, w celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowano te informacje odnosząc się do konkretnych sytuacji, w których zbierane są dane osobowe.

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA (LISTOWNA)

W przypadku kierowania do któregoś z Współadministratorów korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z zawartymi umowami, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych i jest ujawniana jedynie osobom do tego uprawnionym.

Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

KONTAKT TELEFONICZNY
W przypadku kontaktowania się z Współadministratorami drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową, Współadministratorzy będą żądać podania danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy, w jakiej następuje kontakt telefoniczny.

Podstawą prawną w takim przypadku jest uzasadniony interes, polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

KONTRAHENCI WSPÓŁADMINISTRATÓR ORAZ PRZEDSTAWICIELE KONTRAHENTÓW I INNYCH OSÓB Z KTÓRYMI NAWIĄZANO KONTAKT

W przypadku przetwarzania danych osobowych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które są kontrahentami Współadministratorów lub przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących przedstawicielami podmiotu będącego jednostką organizacyjną¬ posiadającą lub nieposiadającą osobowości prawnej, która jest kontrahentem Współadministratorów, dane osobowe będą przetwarzane w jednym lub kilku następujących celach:
• wypełniania obowiązków związanych z wykonywaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• kontaktu w celu wypełnienia obowiązków związanych z wykonywaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• prowadzenia rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• dostarczania i przechowywania faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu przeprowadzenia analizy złożonej oferty oraz zapewnienia korzystania z usług i/lub zakupu towarów w najlepszych dostępnych cenach oraz najlepszej dostępnej jakości,
• w celu realizacji bieżącego kontaktu, w szczególności na potrzeby współpracy zawodowej związanej z przedmiotem działalności Współadministratorów lub na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku przetwarzania danych osobowych kontrahentów podanie danych osobowych jest warunkiem zrealizowania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy.

REKRUTACJA

W ramach prowadzonych rekrutacji Współadministratorzy oczekują przekazania danych osobowych jedynie w zakresie ustalonym w przepisach prawa pracy (Kodeks pracy). Jeżeli kandydat podaje także inne dane, niewymagane, uznaje się, że wyraził on zgodę na ich przetwarzanie. W przypadku, gdy kandydat chce, aby Współadministratorzy przetwarzali jego dane osobowe w celu rozpatrywania jego kandydatury w przyszłych rekrutacjach, to wymagane jest od kandydata, zamieszczenie odpowiedniej klauzuli zgody w treści jego CV.

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w następujących celach:
a. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadnionym interesem jest przeprowadzenie procesu rekrutacji i wyłonienie osoby do zawarcia umowy o współpracę;
c. w celu weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
d. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

W przypadku przesyłania swojego CV w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj. w celach marketingowych Współadministratorów, w tym w szczególności w celu promowania usług i towarów Współadministratorów, w tym zwłaszcza do wysyłania ofert, materiałów informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących towarów, a także na potrzeby wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowanych przez Współadministratorów i innych wydarzeń zorganizowanych przez Współadministratorów w związku przedmiotem ich działalności, a także wydarzeń, których Współadministratorzy są uczestnikami.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie usprawiedliwionego celu będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływającej na osobę, której dane dotyczą, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów, tak, aby adresaci otrzymali informacje, które są zgodne z ich zainteresowaniami.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku wyrażenia zgody, lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku, gdy wiąże Cię z nami umowa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH PRZYPADKACH

W związku z prowadzoną działalnością Współadministratorów, spółki zbierają dane osobowe, także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, chociażby poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku prawnie usprawiedliwiony interes, polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Współadministratorzy dokładają szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniają, że zbierane dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzeniem działalności, która wymaga przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych wykorzystywanych przez Współadministratorów, podmiotom, takim jak banki, firmy oferujące usługi wsparcia teleinformatycznego, firmy realizujące usługi kurierskie i pocztowe.

Dane osobowe mogą być ponadto ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych przez Współadministratorów zależy od celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Współadministratorów – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są nie później niż po upływie 5 lat – o ile wcześniej zgoda nie została wycofana. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność zawarcia umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Współadministratorów przysługują różne prawa wymienione poniżej. Wszelkie żądania, wnioski, pytania związane z realizacją tych praw można zgłaszać na punkt kontaktowy ustanowiony przez Współadministratorów: ado@jmpflowers.pl

Masz prawo:
a) wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Współadministratorów przed jej cofnięciem (podstawa prawna: art. 7 RODO);
b) wnieść sprzeciw w każdym momencie wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Na skutek wniesienia sprzeciwu Współadministratorzy rozważą, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizują Współadministratorzy, przetwarzając dane osobowe. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Współadministratorzy nie mają innej podstawy prawnej do przetwarzania danych, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których został wniesiony sprzeciw (podstawa prawna: art. 21 RODO).

Masz prawo żądać:
a) dostępu do Twoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Współadministratorów, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu i uzyskania ich kopii (podstawa prawna: art. 15 RODO);

b) kopii Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (podstawa prawna: art. 20 RODO);

c) sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (podstawa prawna: art. 16 RODO);

d) usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych, jeżeli: (1) wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw, a nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych, (2) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, (3) wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny, (4) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (podstawa prawna: art. 17 RODO).

e) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: (1) kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny Współadministratorom do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, (2) kwestionujesz zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów, (3) Współadministratorzy nie potrzebują już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony ich roszczeń, (4) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu podjęcia decyzji przez Współadministratorów co do zasadności sprzeciwu (podstawa prawna: art. 18 RODO). Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl), w szczególności, gdy uważasz ze Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

POZOSTAŁE INFORMACJE ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI

Przetwarzane dane osobowe nie są profilowane przez Współadministratorów. Współadministratorzy nie przekazują danych osobowych poza EOG. Gdyby, jednak sytuacja przekazywania danych osobowych poza obszar EOG miała miejsce, zawsze będzie się to odbywać na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz z zagwarantowaniem odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych osobowych.

GROMADZENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH STRON INTERNETOWYCH

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Gromadzone w plikach cookie dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stronami internetowymi należącymi do Współadministratorów. Współadministratorzy nie zabiegają o identyfikację użytkowników strony. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe należące do Współadinistratorów.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach strony internetowej stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ.

“Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez osoby odwiedzające stronę internetową, typie strony, z jakiej osoba odwiedzająca stronę internetową został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Osoba odwiedzająca stronę ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Współadministratorów jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Data opublikowania najnowszej wersji Polityki Prywatności: …31-09-2018… r.