Już 40 lat

Power

JMP Flowers Power

JMP Flowers Power Sp. z.o.o. prowadzi na podstawie koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działalność związaną z:

  1. wytwarzaniem energii elektrycznej
  2. dystrybucją paliw gazowych
  3. obrotem paliwami gazowymi

W JMP Flowers Power Sp. z o.o. oraz w powiązanych z nim gospodarstwach ogrodniczych JMP zbudowano zaplecze personalne złożone z inżynierów elektryków, monterów i specjalistów utrzymania ruchu mających wiedzę, doświadczenie i potencjał niezbędny do realizacji projektów budowy nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji, a także ich utrzymania.

Firma dysponuje fachową wiedzą z dziedziny elektryki i mechaniki.

W ramach działalności firmy JMP Flowers Power wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna w siedmiu źródłach o łącznej mocy 9,523 MW, każda z jednostek wytwórczych składa się z silnika tłokowego zasilanego paliwem którym jest gaz ziemny. Silnik napędza generator trójfazowy wytwarzający energię elektryczną. Jednostki wytwórcze pracują w trzech zespołach (Elektrowniach)

Projekty Unijne

Nazwa ProjektuNazwa Programu
Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe.Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

JMP Flowers Power Spółka z o.o realizuje projekt pn. Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe dofinansowany ze środków Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2014-2020.

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.01.06.01-00-0019/18-00

Wartość projektu: 13 536 150,00 złotych

Dofinansowanie projektu z UE: 5 671 600,00 złotych

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wolumenu wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu zostanie zapewniona ciągłość i pewność świadczenia przez Spółkę usług doświetlania i przygotowania powietrza dla uprawy roślin ozdobnych. Zwiększeniu ulegnie wolumen energii elektrycznej produkowanej w regionie. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej i potencjalnego ograniczenia emisji CO2 w porównaniu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnej elektrociepłowni.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

JMP Flowers Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako beneficjent projektu Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe współfinansowanego w ramach Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

2) lub formularza: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Za pośrednictwem tych mechanizmów należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Celem stworzenia takiego mechanizmu jest wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz zapewnienie najwyższych standardów realizacji projektów.


Nazwa ProjektuNazwa Programu
Budowa nowej jednostki
wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe.
Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

JMP Flowers Power Spółka z o.o realizuje projekt pn. Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe dofinansowany ze środków Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2014-2020.

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.01.06.01-00-0045/16-00

Wartość projektu: 13 479 464,22 złotych

Dofinansowanie projektu z UE: 4 239 498,04 złotych

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wolumenu wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu zostanie zapewniona ciągłość i pewność świadczenia przez Spółkę usług doświetlania i przygotowania powietrza dla uprawy roślin ozdobnych. Zwiększeniu ulegnie wolumen energii elektrycznej produkowanej w regionie. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej i potencjalnego ograniczenia emisji CO2 w porównaniu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnej elektrociepłowni.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

JMP Flowers Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako beneficjent projektu Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe współfinansowanego w ramach Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

2) lub formularza: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Za pośrednictwem tych mechanizmów należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Celem stworzenia takiego mechanizmu jest wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz zapewnienie najwyższych standardów realizacji projektów.

Gaz

Zatwierdzenie planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2023r.Pobierz
Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2023r.Pobierz
Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego obowiązujące od dnia 01.04.2023Pobierz
Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2022r.Pobierz
Zatwierdzenie planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2022r.Pobierz
IRiESD nr 03 21.12.2022Pobierz
Raport z konsultacji 21.12.2022Pobierz
IRiESD 2022 projekt 05.12.2022Pobierz
Cennik podstawowy obowiązujący od 10.2022Pobierz
Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego 09.2022Pobierz
Taryfy gazowe obowiązujące od dnia 1.01.2022Pobierz
Zatwierdzenie Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 12.2020 r.Pobierz
Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 12.2020 r. Pobierz
Zbiór praw konsumenta paliw gazowych Pobierz
Taryfy gazowe obowiązujące od dnia 01.08.2020 r. Pobierz
Zatwierdzenie Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2019 r. Pobierz
Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2019 r. Pobierz
Taryfy gazowe obowiązujące od dnia 01.05.2019 r. Pobierz
Zatwierdzenie Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2018 r. Pobierz
Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2018 r. Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej Pobierz
IRiESD Pobierz
Raport z konsultacji IRiESD Pobierz
Projekt do konsultacji IRiESD Pobierz
Zatwierdzenie Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2017 r. Pobierz
Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2017 r. Pobierz
Aktualne taryfy gazowe Pobierz
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Pobierz
Wniosek o przyłączenie do sieci Pobierz
Procedura zmiany sprzedawcy zawarta w projekcie IRiESD Pobierz
Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego Pobierz
Średniomiesięczne ciepło spalania i liczba Wobbego Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej Pobierz
Decyzja ws. zatwierdzenia Planu OgraniczeńPobierz
Informacja o sprzedawcy z urzęduPobierz
Lista sprzedawców rezerwowychPobierz
Lista sprzedawców, z którymi OSD zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucjiPobierz
Ogólne warunki umowne dla odbiorców do 110 kWhPobierz
Ogólne warunki umowne dla odbiorców powyżej 110 kWhPobierz
Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego 01.2022Pobierz
Umowa dostarczania paliwa gazowego powyżej 110 kWh dla Odbiorcy będącego Konsumentem_wzórPobierz
Umowa dostarczania paliwa gazowego powyżej 110 kWh dla Odbiorcy niebędącego Konsumentem_wzórPobierz
Umowa dostarczania paliwa gazowego w ilości do 110 kWh dla Odbiorcy będącego Konsumentem_wzórPobierz

Przetargi

Data publikacji Nazwa przetargu Status Link
07/06/2021 Budowa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu- dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW wraz z kompletną, dźwiękoizolacyjną obudową kontenerową do zabudowy na zewnątrz w ramach projektu: Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe.

otwarte

03/10/2019 Dostawa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 1,5 MW.

zamknięte

05/01/2017 Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej ST14

zamknięte

23/11/2016 Dostawa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW.

zamknięte

facebook
facebook